Ndivanaani machechi aKristu?
  • Register

Ndivanaani machechi aKristu?

Ndi: Batsell Barrett Baxter

Aiwa. Mwari Baba vanofunga kuti ndiyo chete iyo minyengetero inogona kutaurwa. Icho chinonzwisiswa zvakare kuti Kristu anomira munzvimbo yekuyananisa pakati paMwari nevanhu (VaHebheru 7: 25). Minyengetero yose inowanikwa kuburikidza naKristu, kana muzita raKristu (John 16: 23-26).

Zvinotarisirwa kuti nhengo yese yechechi ichaungana kuti inamate pazuva reIshe. Chikamu chikuru chekunamatira ndiko kudya kwemanheru aShe (Mabasa 20: 7). Kunze kwekunge iwe uchidzivisa, mumwe nhengo anofunga nezvekugadzwa kwevhiki nevhiki sekusunga. Mune mamiriro mazhinji, semuenzaniso wekurwara, chirairo chaIshe chinotakurirwa kune avo vanodziviswa kuenda kune kunamata.

Somugumisiro wekumbiro kwakasiyana kwechechi - kudzokera kuTestamente Itsva Kutenda uye tsika - acappella kuimba ndiyo chete mimhanzi inoshandiswa pakunamata. Iri rwiyo, rusingabatanidzwi nemichina yemitambo yemimhanzi, rinoenderana nemimhanzi inoshandiswa muchechi yevaapostora uye kwemazana emakore akawanda pashure (VaEfeso 5: 19). Zvinonzwika kuti hapana simba rekuita mune zviito zvekunamata zvisingawanike muTesitamente Itsva. Iyi nheyo inopedza kushandiswa kwemimhanzi, pamwe chete nekushandiswa kwemashandisi, rusenzi, nezvimwe zvinhu zvakafanana.

Ehe. Mutsara waKristu muna Mateo 25, uye kune imwe nzvimbo, inotorwa zvakatarisana. Zvinotendwa kuti mushure mekufa munhu mumwe nomumwe anofanira kuuya pamberi paMwari mukutonga uye kuti achatongwa maererano nemabasa akaitwa paairarama (VaHebheru 9: 27). Mushure mokunge mutongi ataurwa achapedza nokusingaperi nokusingaperi kudenga kana mugehena.

Nha. Kushayikwa kwezvimwe zvirevo mumagwaro matsvene kune nzvimbo yenguva pfupi yekurangwa iyo mweya inotanga kusunungurwa kuenda kudenga inodzivisa kubvumirwa kwedziso yepurigatori.

Zuva roga roga rokutanga revhiki vese vekereke "vanovata nechechi sezvavanenge vachibudirira" (1 Corinthians 16: 2). Kuwanda kwechipi nechipi chipo chinowanzozivikanwa chete kune uyo akachipa uye kuna Ishe. Izvi zvisingabhadharwi-kupa chipo ndiyo chete inoshandiswa nechechi. HAPANA kuongorora kana zvimwe zvikwereti zvinoitwa. Hapana mabasa ekuita mari, akadai semashambaji kana kudya kwemanheru, anobatanidzwa. Zvose kana anenge madhora 200,000,000 anopiwa pane izvi gore negore.

Mu ruponeso rwemweya wemunhu kune zvikamu zve 2 zvinodiwa: chikamu chaMwari uye chikamu chevanhu. Chikamu chaMwari chikamu chikuru, "Nokuti nenyasha makaponeswa kuburikidza nerutendo, uye izvo zvisipo kwamuri, chipo chipo kuna Mwari, kwete nemabasa, kuti kusava nemunhu angazvikudza" (VaEfeso 2: 8-9). Rudo urwo Mwari akanzwa kumunhu rwakamutungamirira kutumira Kristu munyika kuti adzikinure munhu. Upenyu uye dzidziso yaJesu, chibayiro pamuchinjikwa, nekuparidzirwa evhangeri kuvarume vanoita chikamu chaMwari muruponeso.

Kunyange zvazvo chikamu chaMwari chiri chikamu chikuru, chikamu chevanhu chinodikanwa kana munhu ari kusvika kudenga. Munhu anofanira kutevera mitemo yekuregererwa iyo Ishe yaakazivisa. Chikamu chemunhu chinogona kujekesa zvakajeka mumatanho anotevera:

Inzwa Evhangeri. "Vachadana sei kuna iye wavasina kutenda, uye vangatenda sei vaasina kunzwa?" Vachanzwa seiko pasina muparidzi? " (VaRoma 10: 14).

Tenda. "Uye pasina rutendo hazvibviri kumufadza, nokuti uyo anouya kuna Mwari anofanira kutenda kuti ariko, uye kuti mubairo wevanomutsvaka" (VaHebheru 11: 6).

Tendeuka zvitadzo zvakare. "Nguva dzekusaziva saka Mwari akaregerera, asi iko zvino anorayira vanhu kuti vose vapfidze kwose kwose" (Mabasa 17: 30).

Bvuma Jesu saShe. "Firipi akati," Kana iwe ukatenda nomwoyo wako wose, iwe unogona. "Akapindura akati," Ndinotenda kuti Jesu Kristu ndiye Mwanakomana waMwari "(Mabasa 8: 36 -37).

Bhabhatidzwa nokuda kwekuregererwa kwezvivi. "Petro akati kwavari, Tendeukai mubhabhatidzwe mumwe nomumwe wenyu nezita raJesu Kristu kuregererwa kwezvivi zvenyu uye muchagamuchira chipo cheMweya Mutsvene" (Mabasa 2: 38).

Urarame hupenyu hwechiKristu. "Imi muri rudzi rwakasarudzwa, upristi hwoumambo, rudzi rutsvene, vanhu vaMwari, kuti muratidze kunaka kweiye wakakudanai kubva murima muchipinda muchiedza chake chinoshamisa" (1 Peter 2: 9).

tora In Touch

  • Nhare dzeInternet
  • PO Box 146
    Spearman, Texas 79081
  • 806-310-0577
  • Izvi kero ye email ari kudzivirirwa kubva spambots. Unofanira JavaScript kuhuona.