ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ
  • ਰਜਿਸਟਰ

"ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਚੁੰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਵੋ. ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਰਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ."- ਰੋਮਾਂਸ 16: 16

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ. ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਰਚ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ.

ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਥਰੈ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਇੱਥੇ

ਕੌਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਰਜੇ ਹਨ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਰਚ ਹਨ?

ਚਰਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਭੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਛਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ?

ਕੀ ਚਰਚ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹਨ?

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗੀਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੇ ਪ੍ਰੇર્ગਟਰੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਚਰਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ?

ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਰਕ 'ਚ

  • ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ
  • PO Box 146
    ਸਪੀਅਰਮੈਨ, ਟੈਕਸਾਸ 79081
  • 806-310-0577
  • ਇਹ ਈ-ਮੇਲ ਅਡਰੈਸ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਵਾਸਕਰਿਪਟ ਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.