ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ
  • ਰਜਿਸਟਰ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਇਹ ਈ-ਮੇਲ ਅਡਰੈਸ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਵਾਸਕਰਿਪਟ ਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ. ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਮੀਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ "ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ" ਟੈਬ ਤੇ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋਵੇ.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਿਲਡਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਵੈਬ ਹੋਸਟਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲੋਗੋ 'ਤੇ.

ਕੌਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਰਜੇ ਹਨ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਰਚ ਹਨ?

ਚਰਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਭੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਛਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ?

ਕੀ ਚਰਚ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹਨ?

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗੀਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੇ ਪ੍ਰੇર્ગਟਰੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਚਰਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ?

ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਰਕ 'ਚ

  • ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ
  • PO Box 146
    ਸਪੀਅਰਮੈਨ, ਟੈਕਸਾਸ 79081
  • 806-310-0577
  • ਇਹ ਈ-ਮੇਲ ਅਡਰੈਸ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਵਾਸਕਰਿਪਟ ਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.