ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ
  • ਰਜਿਸਟਰ

ਹਰੇਕ ਮੰਡਲ ਵਿਚ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸਬੀਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਥਾਨਿਕ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ (1 ਤਿਮਈ 3: 1-8) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡੇਕਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉੱਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਰਵਾਹੇ ਜਾਂ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਥਾਨਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਿਤ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਕੌਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਰਜੇ ਹਨ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਰਚ ਹਨ?

ਚਰਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਭੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਛਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ?

ਕੀ ਚਰਚ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹਨ?

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗੀਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੇ ਪ੍ਰੇર્ગਟਰੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਚਰਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ?

ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਰਕ 'ਚ

  • ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ
  • PO Box 146
    ਸਪੀਅਰਮੈਨ, ਟੈਕਸਾਸ 79081
  • 806-310-0577
  • ਇਹ ਈ-ਮੇਲ ਅਡਰੈਸ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਵਾਸਕਰਿਪਟ ਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.