ਮਦਦ: ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਚ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ
 • ਰਜਿਸਟਰ
ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ:

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ

 1. ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ
 2. ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ. ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੋਜ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ "ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ" ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
 3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
 4. ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ), ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਨ ਬਟਨ ਦੇਖੋਗੇ. ਸੰਪਾਦਨ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਯੂਜ਼ਰ ਪਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
 5. ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਬ ਚੁਣੋ
 6. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤੇ ਹੈ

 1. ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਜ਼ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ
 2. ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
 3. ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ
 4. ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ $ 29 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
 5. ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ.
 6. ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ "ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ

ਕੌਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਰਜੇ ਹਨ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਰਚ ਹਨ?

ਚਰਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਭੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਛਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ?

ਕੀ ਚਰਚ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹਨ?

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗੀਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੇ ਪ੍ਰੇર્ગਟਰੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਚਰਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ?

ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਰਕ 'ਚ

 • ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ
 • PO Box 146
  ਸਪੀਅਰਮੈਨ, ਟੈਕਸਾਸ 79081
 • 806-310-0577
 • ਇਹ ਈ-ਮੇਲ ਅਡਰੈਸ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਵਾਸਕਰਿਪਟ ਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.