What to expect when visiting us

Քրիստոսի եկեղեցիները
  • Գրանցում
This is what you can expect when visiting us.


Prayer: During the worship service several of the men will lead the congregation in public prayers.
Acts 2:42 "And they continued steadfastly in the apostles’ doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in prayers.

Singing: We will sing several songs and hymns together, led by one or more song leaders. These will be sung a capella (without the accompaniment of musical instruments). We sing in this manner because it follows the pattern of the first century church and this is the only kind of music authorized in the New Testament for worship.

Ephesians 5:19 "speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord,"

The Lord’s Supper: We partake of the Lord’s Supper each Sunday, following the pattern of the first century church.


Acts 20:7 "Now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued his message until midnight."

In partaking of the Lord’s Supper we remember the Lord’s death until He comes again.

1st Corinthians 11:23–26 For I received from the Lord that which I also delivered to you: that the Lord Jesus on the same night in which He was betrayed took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, “Take, eat; this is My body which is broken for you; do this in remembrance of Me.” In the same manner He also took the cup after supper, saying, ‘This cup is the new covenant in My blood. This do, as often as you drink it, in remembrance of Me.” For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord’s death till He comes.

Giving: We give a donation for the work of the church each first day of the week, realizing that God has richly blessed each of us. The church supports many good works that require financial support.


1st Corinthians 16:2 "On the first day of the week let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come."

Bible Study: We engage in Bible study, primarily through preaching of the Word, but also through Bible reading and direct teaching.


2nd Timothy 4:1–2 "I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom: Preach the word! Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort, with all longsuffering and teaching."

At the close of the sermon, an invitation will be extended to any who wish to respond. To learn more about Christianity, to become a Christian or to ask for prayers of the church, please make your need known.

Our worship service is considered traditional for churches of Christ. It is not contemporary or instrumental. We strive to worship God in Spirit and Truth.

John 4:24 "God is Spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth."

Ով են Քրիստոսի եկեղեցիները:

Ինչ է Քրիստոսի եկեղեցու առանձնահատուկ խնդրանքը:

Վերականգնման շարժման պատմական հիմքը

Քանի քրիստոնյա եկեղեցիներ կան:

Ինչպես են եկեղեցիները միավորվում:

Ինչպես են ղեկավարվում Քրիստոսի եկեղեցիները:

Ինչ է Քրիստոսի եկեղեցին հավատում Աստվածաշնչին:

Արդյոք Քրիստոսի եկեղեցիների անդամները հավատում են կույսի ծննդին:

Արդյոք Քրիստոսի եկեղեցին հավատում է նախանձին:

Ինչու է Քրիստոսի եկեղեցին մկրտվել միայն ընկղմամբ:

Արդյոք մանկական մկրտություն է կիրառվում:

Եկեղեցու ծառայողները լսում են խոստովանություն:

Արդյոք աղոթքները հասցեագրված են սրբերին:

Որքան հաճախ է Տիրոջ ընթրիքը ուտում:

Ինչպիսի երաժշտություն է օգտագործվում երկրպագության մեջ:

Արդյոք Քրիստոսի եկեղեցին հավատում է երկնքին եւ դժոխքին:

Արդյոք Քրիստոսի եկեղեցին հավատում է քավարանին:

Ինչով է եկեղեցին ապահովում ֆինանսական աջակցությունը:

Արդյոք Քրիստոսի եկեղեցին ունի հավատք:

Ինչպես է դառնում Քրիստոսի եկեղեցու անդամը:

Ստանալ Կապի

  • Ինտերնետային նախարարություններ
  • PO Box 2661
    Դավենպորտ, IA 52809
  • 563-484-8001
  • Այս էլ - փոստի հասցեն պահպանված է այն էլ. Երից, պետք է Javascript- ին հնարավորություն տալ դիտելու համար.